Beleidsplan - 2BFREE
header image


Beleidsplan

 

 

Kwaliteitsbeleid Stichting 2bfree   

 
In dit kwaliteitsbeleid liggen de initiële uitgangspunten van de stichting vast. Daarmee dient dit document als referentiekader en is het onlosmakelijk verbonden met de PDCA-cyclus en dus continu verbeteren. Op basis van de evaluatie van de processen, de risicoanalyse en de directiebeoordeling worden dit beleid en de bijbehorende kwaliteitsdoelstellingen jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 
 

Missie & doelstelling   

Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid, herstel en empowerment van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht.    

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de persoon wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen.    

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.      

 

Organisatie  

Stichting 2bfree is in bezit van het keurmerk ISO 9001-2015 en voldoet aan de ‘good governance code’.   

De Raad van Toezicht bestaat uit: dhr. J. Berkman (voorzitter), mevr. C. Steenkamp, dhr. J.W. de Jong en dhr. R. v.d. Keur.  
Het bestuur wordt gevormd door mevr. G. Bouwman.      

 

Opvang, ambulante hulp en activiteiten  

Stichting 2bfree zet zich in voor herstel van een leven in vrijheid, waarin de survivors zichzelf (opnieuw) kunnen ontdekken en worden wie ze zijn.   

Dit doen we door een opvang voor survivors met multiproblematiek. 
Daarnaast bieden wij ambulante hulp en activiteiten die gericht zijn op ontspanning, herstel en ontmoeting. 
Bovendien geven we trainingen en activiteiten die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en het versterken van zelfredzaamheid.   

 

Maandelijkse activiteiten 

 • high-tea & more  
 • kledingmarkt   
 • workshop    
 • gebed en Bijbelonderwijs voor wie dat wil  

 

Wekelijkse activiteiten  

 • 2bfree Community voor regelmatige contacten  
 •  taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)      
 • sportactiviteiten wanneer daar belangstelling voor is  
 •  fair-trade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje   
 • beroepsopleidingen en scholingstrajecten       

 

Dagelijkse activiteiten  

 • maatschappelijke opvang met begeleid wonen
 • maatschappelijke hulp  
 •  juridische hulp (in samenwerking met advocatuur)     
 • materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding en huisraad  
 • noodhulp bij crisissituaties  
 • ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst  
 • maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy   
 • psychosociale ondersteuning  

   

Wij werken vanuit drie kernwaarden  

 • Relationships  
  Relaties waarbinnen ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt:   
  • 2bfree Community voor regelmatige contacten    
  • maandelijkse high-tea, met een kledingmarkt en workshop     
  • maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy    
  • respect voor ieders persoonlijke keuzes en mening 
   
 • Care   
  Hulpverlening die aansluit bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen:     
  • psychosociale ondersteuning  
  • maatschappelijke opvang met begeleid wonen
  • maatschappelijke hulp 
  • juridische hulp (in samenwerking met advocatuur)  
  • noodhulp bij crisissituaties 
  • materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding en huisraad    
   
 • Empowerment   
  Empowerment waarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen:     
  • taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)     
  • sportactiviteiten  
  • fair-trade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje   
  • beroepsopleidingen en scholingstrajecten      
  • ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst  

 

Medewerkers     

De medewerkers (vrijwilligers en ZZP-ers) van 2bfree werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit presentie, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid en autonomie.   


De medewerker van 2bfree:

• Biedt een luisterend oor aan de survivor (presentiebenadering). 
• Toont oprechte interesse en betrokkenheid aan de survivor (presentiebenadering). 
• Benadert de survivor gelijkwaardig en met respect (presentiebenadering). 
• Zoekt en werkt samen met de ander aan een oplossing (oplossingsgericht). 
• Spreekt complimenten uit en legt accent op wat goed gaat (oplossingsgericht). 
• Sluit aan bij wat de survivor vraagt of wil (oplossingsgericht). 
• Sluit aan bij de verwerkingsfase waarin de survivor zich bevindt (traumasensitief). 
• Respecteert de grenzen van de vrouwen, ook in het al dan niet bespreken van het trauma (traumasensitief).   

    

Financiën    

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. Inkomsten vanuit WMO en door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel.  

Stichting 2bfree werkt met vrijwilligers en ZZP-ers, en heeft niemand in loondienst. Bij structurele of substantiële inzet kunnen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen de vrijwilligers en ZZP-ers hun onkosten declareren.   

De stichting voert een financiële administratie waarvan de jaarrekening jaarlijks op de website wordt gepubliceerd. De Raad van Toezicht beoordeelt en controleert de stukken.