» Jaarverslagen
header image

Jaarverslagen

Stichting 2bfree is in 2014 opgericht en kent vanaf de start een fantastische achterban. We vinden het bijzonder dat betrokkenen middelen geven en hun talenten vrijwillig inzetten. Het is echt een voorrecht om samen met velen bij te dragen aan vrijheid en herstel: werk in Gods Koninkrijk. In de jaarverslagen kunt u lezen op welke wijze we invulling hebben gegeven aan onze missie.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2018, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2017, bijlage cijfers

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015, bijlage cijfers

 

 

BELEIDSPLAN VAN STICHTING 2BFREE

1. INLEIDING

De stichting is opgericht om professionele en betrokken hulp te bieden aan mensen aan wie onrecht is aangedaan (in het bijzonder, maar niet beperkt tot slachtoffers van mensenhandel). De stichting doet dit door middel van preventie-, straat-, psychosociaal- en pastoraal werk, alsmede door praktische hulpverlening en opvang.
Bij de hulpverlening is het Bijbelse mensbeeld uitgangspunt, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.

 

2. HET DOEL VAN DE STICHTING

Hulpverlening door 2bfree is gericht op fysieke- en emotionele vrijheid en herstel. Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat voor de visie van 2bfree op de hulpverlening:

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe het mogelijk was dat hij zo’n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo kon bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld.  De kunstenaar antwoordde: “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten”.

Hulpverlening door 2bfree heeft als eerste doel de fysieke vrijheid in een veilige omgeving voor mensen die zwaar onrecht is aangedaan. Een ander belangrijk doel van 2bfree is empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid en de emotionele vrijheid , zodat mensen niet langer beperkt worden door negatieve overtuigingen over zichzelf. Het doel is dat alle hulpvragers zo optimaal mogelijk kunnen leven en kunnen worden wie ze zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanleren van vaardigheden om een zelf gekozen beroep in Nederland of in het thuisland uit te kunnen oefenen.

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandelInkomsten door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel.

 

3. WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING

TENEINDE HET DOEL TE BEREIKEN INVESTEERT DE STICHTING IN:

 1. Educatie van medewerkers en vrijwilligers.

 2. Educatie van de doelgroep teneinde de eigen autonomie te vergroten.

 3. Organiseren van activiteiten t.b.v. de doelgroep, waar ontmoeting met de doelgroep kan plaatsvinden.

 4. Opbouwen van persoonlijke contacten met de doelgroep d.m.v. huisbezoek en/of bordeelbezoek

 5. Opvang en begeleiding van de doelgroep. De Stichting bezit het keurmerk ISO 9001.
 6. Het netwerken met organisaties die aansluiten bij de doelstellingen van 2bfree (samenwerken/elkaar versterken en ondersteunen)

 7. Het netwerken met individuen die hetzelfde doel nastreven (faciliteren/verbinden/helpen om actief te zijn en hier inhoud aan te geven)


PROJECTEN:

 • Het bieden van maatschappelijke-, geestelijke- en materiële hulp.
 • Het aanbieden van psychosociale hulpverlening, pastorale counseling en training.
 • Het faciliteren en/of aanbieden van re-integratie trajecten.
 • Het aanbieden van trainingen t.b.v. zelfredzaamheid en beroepsvaardigheden.
 • Het aanbieden van werktrajecten.
 • Microkredieten t.b.v. opleiding of opstart bedrijfje
 • Opvang en begeleiding
 • Het bemiddelen in het vinden van huisvesting.
 • Het organiseren van ondersteunende activiteiten.
 • Het geven van juridische hulp aan slachtoffers van vrouwenhandel.
 • Het opzetten en onderhouden van een netwerk van werkers ten behoeve van hulp aan de doelgroep.
 • Het verzorgen van voorlichting voor de doelgroep en voor de werkers onder de doelgroep, met als doel de omstandigheden van de doelgroep te verbeteren.
 • En op elke andere mogelijke wijze het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

   

RICHTLIJNEN VOOR HET OPZETTEN EN/OF VINDEN VAN PROJECTEN

Stichting 2bfree is opgericht ten behoeve van hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. De projecten die door Stichting 2bfree worden opgezet of waarmee een verbinding wordt aangegaan, zullen aansluiting hebben bij dit doel.

 

4. ORGANISATIE

Stichting 2bfree is een ISO 9001 gecertificeerde organisatie en voldoet aan de Governancecode Zorg met:

• Een Raad van Toezicht die controleert en aanstuurt op grote lijnen.
• Een Bestuur dat wordt gevormd door de directeur die verantwoordelijk is voor de aansturing en uitwerking van het beleid.
• Een Kernteam wat betrokken is bij de aansturing en de uitwerking van het beleid.
• Medewerkers die bij de uitvoering betrokken zijn.

Raad van Toezicht:
– dhr. J. Berkman (voorzitter)
– dhr. W.J. de Jong
– dhr. R. v.d. Keur

Raad van Bestuur:
– mevr. G. Bouwman – Verboom

 

5. FINANCIERING EN SCHENKINGSBUDGET

FINANCIËLE DUURZAAMHEID EN BESTEDINGSBELEID

 1. Financiële middelen worden ingezet t.b.v. de activiteiten van de stichting.

 2. Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers, de stichting heeft niemand in loondienst. Wanneer er voldoende financiële middelen zijn, kunnen vrijwilligersvergoedingen worden betaald. Declaraties voor specifieke werkzaamheden kunnen in overleg worden gefactureerd.

 3. Financiële investeringen in nieuwe projecten zullen plaatsvinden, wanneer er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.


6. FINANCIEEL BELEID

De stichting zal onder andere op de volgende wijzen haar inkomsten genereren:

 • donaties;
 • subsidies;
 • verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • inkomsten vanuit WMO en PGB
 • overige baten

Stichting 2bfree voert een financiële administratie. Uit deze administratie blijkt onder andere: welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald en welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van inkomsten. Dat geldt ook voor alle andere kosten. Ook zullen de inkomsten en het vermogen van de stichting duidelijk uit de administratie blijken. De stichting streeft er naar om de kosten voor administratie en beheer onder de 5 procent te houden van de baten.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt de administratie afgesloten. Op basis hiervan worden de jaarstukken opgesteld. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

 

7. HET BELONINGSBELEID VAN 2BFREE:

VRIJWILLIGERSVERGOEDING

De stichting werkt met vrijwilligers. Als er sprake is van een structurele en substantiële inzet dan kan daarvoor door de stichting een vrijwilligersvergoeding worden betaald. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 1.700,- per jaar. Het bestuur bepaalt de hoogte van deze vergoeding en deze zal in verhouding staan tot de tijd en kosten die besteed worden aan de stichting. De vergoeding kan alleen worden uitgekeerd als de financiële situatie van de stichting het toelaat. 

De vrijwilligersvergoeding zelf is belasting vrij en hoeft dus niet als inkomen te worden aangegeven.

 

ONKOSTEN

Onkosten kunnen worden gedeclareerd. Hiervoor kan  een formulier aangevraagd worden dat door de vrijwilliger en penningmeester zal worden getekend.  

 

BELONINGSBELEID

Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers, de stichting heeft niemand in loondienst. Declaraties voor specifieke werkzaamheden kunnen in overleg worden gefactureerd.

 
 

Headline