» ANBI & Jaarverslagen
header image

ANBI & Jaarverslagen

Stichting 2bfree is in 2014 opgericht en kent vanaf de start een fantastische achterban. We vinden het bijzonder dat betrokkenen middelen geven en hun talenten vrijwillig inzetten. Het is echt een voorrecht om samen met velen bij te dragen aan vrijheid en herstel: werk in Gods Koninkrijk. In de jaarverslagen kunt u lezen op welke wijze we invulling hebben gegeven aan onze missie.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2018, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2017, bijlage cijfers

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015, bijlage cijfers


Standaardformulier ANBI 

Beleidsplan Stichting 2bfree  

 
Doelstelling

Stichting 2bfree is opgericht ten behoeve van het herstel en empowerment van mensen die zwaar onrecht is aangedaan, in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel. Dit wordt gedaan door het aangaan van relaties, het organiseren van activiteiten en het bieden van hulp en opvang

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de persoon wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen. 

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.   

Organisatie structuur

Stichting 2bfree is in bezit van het keurmerk ISO 9001-2015 en voldoet aan de ‘goodgovernance code’.


Raad van Toezicht
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: dhr. J. Berkman (voorzitter), dhr. J.W. de Jong en dhr. R. v.d. Keur.  


Bestuur
 
Het bestuur wordt gevormd door de directeur: mevr. G. Bouwman. 


Uitvoering
 
Ieder die de uitgangspunten onderschrijft en betrokken wil zijn bij uitvoering en ontwikkeling, kan deel uitmaken van de Community 2bfree. Dit geldt zowel voor de medewerkers (vrijwilligers en ZZP-ers) als voor de vrouwen uit de doelgroep. 
Binnen de Community geven de kerngroep en directeur vorm aan de coördinatie van de stichting.  
 

Medewerkers 

De medewerkers (vrijwilligers en ZZP-ers) van 2bfree werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit presentie, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid.  

De medewerkers werken volgens de gedragscode van 2bfree. Het document met de gedragscode is hier te vinden.
 
Activiteiten voor de doelgroep 
Onze activiteiten zijn op te delen in 3 categorieën:  

Relationships 
Relaties vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheidwaarin ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt:  
• 2bfree Community voor regelmatige contacten   
• maandelijkse high-tea, met een kledingmarkt en workshop    
• maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy   
• respectvolle benadering met waardering voor de eigen keuzes en mening, ook als deze afwijkend is.  

Care  
Hulpverlening die aansluit bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen:   
• psychosociale ondersteuning (in samenwerking met GGZ)
• opvang met beschermd wonen (ISO 9001-2015 gecertificeerd)
• maatschappelijke hulp (in samenwerking met diverse organisaties)  
• juridische hulp (in samenwerking met advocaten)   
• materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld (kinder)kleding en huisraad.   

Empowerment  
Empowerment waarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen:    
• taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)    
• sportactiviteiten (in samenwerking met diverse organisaties)   
• fairtrade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijf  
• beroepsopleidingen en scholingstrajecten (in samenwerking met diverse organisaties)    
• ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. 


Financiën

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. Inkomsten vanuit WMO en door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel. 
 
Stichting 2bfree werkt met vrijwilligers en ZZP-ers, en heeft niemand in loondienst. Bij structurele of substantiële inzet kunnen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen de vrijwilligers en ZZP-ers hun onkosten declareren.

 

Beleid voor vermogensopbouw 
De stichting ontvangt WMO gelden, die volledig worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van het WMO arrangement voor betreffende cliënten. 
Daarnaast ontvangt de stichting inkomsten door middel van donaties, fondsen en subsidiesdie besteed zullen worden aan activiteiten die vallen onder de doelstellingen van de stichting. Gelden die niet direct besteed (kunnen) worden, worden op een spaarrekening aangehouden. Het eigen vermogen zal niet meer dan drie keer het jaarbudget voor de activiteiten en overige kosten bedragen.

Indirecte kosten worden minimaal gehouden. De Raad van Toezicht, het Bestuur en de medewerkers zetten zich vrijwillig in en kunnen eventueel een vrijwilligersvergoeding ontvangen.  
Voor specifieke projecten waar een fonds of uitkering tegenover staat, kunnen kosten gedeclareerd.

 

Vermogensbeheer 
De stichting voert een financiële administratie waarvan de jaarrekening jaarlijks op de website zal worden gepubliceerd. De Raad van Toezicht beoordeelt en controleert de stukken.

 
Overige gegevens

Stichting 2bfree 
Coloniastraat 25 
3024 TA Rotterdam 
info@2bfree.org

 

IBAN NL84RABO0156935619 t.n.v. Stichting 2bfree.

RSIN nummer 85 34 91 094 
KVK-nummer 59446706

 

Stichting 2bfree heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn. 
Stichting 2bfree is opgenomen in het AGB-register met code: 90067461. 
Stichting 2bfree heeft het ISO 9001-2015 keurmerk.

 
 

Headline