» Jaarverslagen
header image

Jaarverslagen

Stichting 2bfree is in 2014 opgericht en kent vanaf de start een fantastische achterban. We vinden het bijzonder dat betrokkenen middelen geven en hun talenten vrijwillig inzetten. Het is echt een voorrecht om samen met velen bij te dragen aan vrijheid en herstel: werk in Gods Koninkrijk. In de jaarverslagen kunt u lezen op welke wijze we invulling hebben gegeven aan onze missie.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2018, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2017, bijlage cijfers

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015, bijlage cijfers

 

 

Kwaliteitsbeleid Stichting 2bfree 


Missie &
 visie 

Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht. 

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de persoon wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen. 

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.   

 

Bestuur

Stichting 2bfree is in bezit van het keurmerk ISO 9001-2015 en voldoet aan de ‘good governance code’.

De Raad van Toezicht bestaat uit: dhr. J. Berkman (voorzitter), dhr. J.W. de Jong en dhr. R. v.d. Keur.  
Het bestuur wordt gevormd door mevr. G. Bouwman. 

 
Medewerkers  

De medewerkers (vrijwilligers en ZZP-ers) van 2bfree werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit presentie, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid.  
 
De medewerkers werken volgens de gedragscode van 2bfree. Het document met de gedragscode is hier te vinden. 

 

Activiteiten
Onze activiteiten zijn op te delen in 3 categorieën:  

    

1. Relationships 
Relaties vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheidwaarin ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt.  
• 2bfree Community voor regelmatige contacten;   
• Tweemaandelijkse high-tea, met een kledingmarkt en workshop;   
• Maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy; 
• Respectvolle benadering met waardering voor de eigen keuzes en mening, ook als deze afwijkend is.  

 

2. Care 
De hulpverlening sluit aan bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen.  
• Psychosociale ondersteuning (in samenwerking met GGZ);   
• Opvang met beschermd wonen (ISO 9001-2015 gecertificeerd);   
• Maatschappelijke hulp (in samenwerking met diverse organisaties);   
• Juridische hulp (in samenwerking met advocaten) 
• Materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld (kinder)kleding en huisraad.   
 

3. Empowerment 
Bij het empowerment wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen.  
• Taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties);   
• Sportactiviteiten (in samenwerking met diverse organisaties);   
• Fairtrade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijf;   
• Beroepsopleidingen en scholingstrajecten (in samenwerking met diverse organisaties);   
• Ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Financiën 

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. Inkomsten vanuit WMO en door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel.

Stichting 2bfree werkt met vrijwilligers en ZZP-ers, en heeft niemand in loondienst. Bij structurele of substantiële inzet kunnen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen de vrijwilligers en ZZP-ers hun onkosten declareren.

 
 

Headline