» ANBI status
header image

ANBI status

Stichting 2bfree is in 2014 opgericht en kent vanaf de start een fantastische achterban. We vinden het bijzonder dat betrokkenen middelen geven en hun talenten vrijwillig inzetten. Het is echt een voorrecht om samen met velen bij te dragen aan vrijheid en herstel: werk in Gods Koninkrijk. In de jaarverslagen kunt u lezen op welke wijze we invulling hebben gegeven aan onze missie.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2018, bijlage jaarrekening

Jaarverslag 2017, bijlage cijfers

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015, bijlage cijfers

 

Contactgegevens Stichting 2BFREE
Noordeindseweg 48
2651 CX Berkel en Rodenrijs
info@2bfree.org

 

IBAN en RSIN van Stichting 2BFREE
IBAN NL84RABO0156935619 t.n.v. 2BFREE.
RSIN nummer van 2BFREE:
85 34 91 094

 

BELEIDSPLAN VAN STICHTING 2BFREE

1. INLEIDING

De stichting is opgericht om professionele en betrokken hulp te bieden aan mensen aan wie onrecht is aangedaan (in het bijzonder, maar niet beperkt tot slachtoffers van

mensenhandel). De stichting doet dit door middel van preventie-, straat-, psychosociaal- en pastoraal werk, alsmede door praktische hulpverlening en ondersteuning bij (crisis)opvang.
Bij de hulpverlening is het Bijbelse mensbeeld uitgangspunt, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.

 

2. HET DOEL VAN DE STICHTING
Hulpverlening door 2BFREE is gericht op fysieke- en emotionele vrijheid en herstel. Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat voor de visie van 2BFREE op de hulpverlening:

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe het mogelijk was dat hij zo’n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo kon bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld.  De kunstenaar antwoordde: “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten”.

Hulpverlening door 2BFREE heeft als eerste doel de fysieke vrijheid in een veilige omgeving voor mensen die zwaar onrecht is aangedaan. Een ander belangrijk doel van 2BFREE is empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid en de emotionele vrijheid , zodat mensen niet langer beperkt worden door negatieve overtuigingen over zichzelf. Het doel is dat alle hulpvragers zo optimaal mogelijk kunnen leven en kunnen worden wie ze zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanleren van vaardigheden om een zelf gekozen beroep in Nederland of in het thuisland uit te kunnen oefenen.

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van Stichting 2BFREE zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandelInkomsten door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel.


3. WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING

STRATEGIEËN EN REALISATIE VAN HET DOEL

Teneinde het doel te bereiken investeert de stichting in:

 1. Educatie van medewerkers en vrijwilligers.

 2. Educatie van de doelgroep teneinde de eigen autonomie te vergroten.

 3. Organiseren van activiteiten t.b.v. de doelgroep, waar ontmoeting met de doelgroep kan plaatsvinden.

 4. Opbouwen van persoonlijke contacten met de doelgroep d.m.v. huisbezoek en/of bordeelbezoek

 5. Het netwerken met organisaties die aansluiten bij de doelstellingen van 2BFREE (samenwerken/elkaar versterken en ondersteunen)

 6. Het netwerken met individuen die hetzelfde doel nastreven (faciliteren/verbinden/helpen om actief te zijn en hier inhoud aan te geven)

 

PROJECTEN:

Persoonlijk:

 1. Ondersteuning bij het vinden van en inrichten van een woonplek
 2. Tijdelijke opvang
 3. Microkredieten t.b.v. opleiding of opstart bedrijfje

Structurele activiteiten:

 1. Jaarlijks een verwendag m.m.v. professionele schoonheidsspecialisten, kappers, visagisten, nagelstylisten, kleuradviseuses, stijladviseuses en fysiotherapeuten. Daarnaast worden er creatieve workshops georganiseerd en krijgen de vrouwen een luxe goodybag mee naar huis.
 2. Maandelijks een high tea met een kledingmarkt, workshops, taalles, computerles en fietsles.
 3. Wekelijks taalles en alfabetiseringsles.
 4. Wekelijks computerles.

 

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

 • Het bemiddelen in het vinden van huisvesting.
 • Het bieden van maatschappelijke-, geestelijke- en materiële hulp.
 • Het aanbieden van psychosociale hulpverlening, pastorale counseling en training.
 • Het faciliteren en/of aanbieden van re-integratie trajecten.
 • Het aanbieden van beroepsopleidingen.
 • Het aanbieden van werktrajecten.
 • Het aanbieden van dag opvang voor kinderen.
 • Het verzorgen van trainingen en begeleiden van ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Het verzorgen van psychosociale en pastorale begeleiding van de kinderen.
 • Het organiseren van ondersteunende activiteiten.
 • Het geven van juridische hulp aan slachtoffers van vrouwenhandel.
 • Het opzetten en onderhouden van een netwerk van werkers ten behoeve van hulp aan de doelgroep.
 • Het opzetten van een vrijwilligersbank via de website t.b.v. activiteiten voor de doelgroep.
 • Het verzorgen van voorlichting voor de doelgroep en voor de werkers onder de doelgroep, met als doel de omstandigheden van de doelgroep te verbeteren.
 • En op elke andere mogelijke wijze het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

RICHTLIJNEN VOOR HET OPZETTEN EN/OF VINDEN VAN PROJECTEN

Stichting 2BFREE is opgericht ten behoeve van hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. De projecten die door Stichting 2BFREE worden opgezet of waarmee een verbinding wordt aangegaan, zullen aansluiting hebben bij dit doel.

 

4. ORGANISATIE-STRUCTUUR

BESTUUR

Voorzitter: dhr. T.J. Vonk

Penningmeester: mevr. A.J. Stigter – bij de Vaate
Secretaris: dhr. A.L. Bouwman

UITVOEREND NIVEAU:

Directeur: mevr. A.T. Bouwman-Verboom

 

Taken directeur:

 1. Organiseren van activiteiten t.b.v. de doelgroep.
 2. Organiseren van netwerkbijeenkomsten.
 3. Onderhouden van contacten met de doelgroep.
 4. Onderhouden van contacten met de vrijwilligers.
 5. Onderhouden van contacten met andere organisaties.
 6. Verlenen van praktische hulp.
 7. Verlenen van psychosociale hulp.
 8. Verlenen van pastorale hulp.
 9. Verzorgen van nieuwsbrief.
 10. Bijhouden van adressenbestanden t.b.v. verschillende activiteiten.

 

5. FINANCIERING EN SCHENKINGSBUDGET

BELEID VOOR VERMOGENSOPBOUW

Door het benaderen van diverse fondsen en particulieren zal getracht worden het vermogen van stichting 2BFREE op te bouwen.

 

FINANCIËLE DUURZAAMHEID EN BESTEDINGSBELEID

 1. Financiële middelen  zullen worden ingezet t.b.v. de activiteiten van de stichting.

 2. Wanneer er een positief saldo is, dan zal dit voor een langere periode op een rentevaste rekening worden gestort. Als stelregel wordt hierbij aangehouden dat 1x de jaarlasten van de stichting als direct liquide wordt aangehouden. Alleen wanneer er financiële middelen aanwezig zijn, zullen de bestuursleden, de directeur en eventuele medewerkers onkostenvergoedingen ontvangen.

 3. Financiële investeringen in projecten zullen alleen dan plaatsvinden, wanneer er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 4. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op onderhoud website, PR materiaal, reiskosten, portokosten, etc..

 

6. VERMOGENS-BEHEER

De stichting zal onder andere op de volgende wijzen haar inkomsten genereren:

 • donaties;
 • subsidies;
 • verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • overige baten

 

Stichting 2BFree voert een financiële administratie. Uit deze administratie blijkt onder andere: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald en welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van inkomsten. Dat geldt ook voor alle andere kosten. Ook zullen de inkomsten en het vermogen van de stichting duidelijk uit de administratie blijken. De stichting streeft er naar om de kosten voor administratie en beheer onder de 5 procent te houden van de baten.

De bestuurders van Stichting 2BFree zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel kantoorkosten.

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering activiteiten die vallen onder de doelstelling van de stichting. Gelden die niet direct besteed (kunnen) worden, worden op een spaarrekening aangehouden. Het eigen vermogen zal niet meer dan 3 keer het jaarbudget voor de activiteiten en overige kosten bedragen.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt de administratie door de penningmeester afgesloten. Op basis hiervan worden de jaarstukken opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken. Tevens zal jaarlijks door een onafhankelijk persoon de financiële administratie worden gecontroleerd. Na de goedkeuring en ondertekening dechargeert het bestuur de penningmeester. Tevens wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Voor 2013 is er (gezien de oprichtingsdatum) gekozen voor een verlengd boekjaar. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 11 december 2013 tot en met 31 december 2014.

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere bestuursleden. De bestuursleden mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is. De individuele bestuurder mag daarom geen meerderheid in de zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd doordat het bestuur uit 3 personen met gelijkheid van stemmen bestaat.

 

HET BELONINGSBELEID VAN 2BFREE:
De bestuurders van Stichting 2BFREE zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning.

Vrijwilligersvergoeding

De stichting 2BFree kan een beroep doen op vrijwilligers. Als er sprake is van een structurele en substantiële inzet dan kan daarvoor door de stichting een vrijwilligersvergoeding worden betaald. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 1.500,- per jaar. Het bestuur bepaalt de hoogte van deze vergoeding en deze zal in verhouding staan tot de tijd en kosten die besteed worden aan de stichting. De vergoeding kan alleen worden uitgekeerd als de financiële situatie van de stichting het toelaat. Het staat de vrijwilliger vrij om deze vergoeding als schenking aan de stichting te retourneren.

De vrijwilligersvergoeding zelf is belasting vrij en hoeft dus niet als inkomen te worden aangegeven.

Onkosten

Eventueel gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Hiervoor kan  een formulier aangevraagd worden dat door de vrijwilliger en penningmeester zal worden getekend.  Eventueel kan in dit formulier  worden afgezien van uitbetaling van de onkosten en op die manier wordt het als gift geschonken.

 

Headline